دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : فرهاد   طباطبائی قمشه

پست الکترونیکی : f-tabatabaieghomshe@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی بیومکانیک

فرهاد طباطبائی  قمشه

فرهاد طباطبائی قمشه

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

^